Nákup inovatívnych technológií s vytvorením pracovných miest v DRU a.s. Zvolen

Miesto realizácie projektu: Zvolen, Strážska cesta 8700/6

Názov projektu: Nákup inovatívnych technológií s vytvorením pracovných miest v DRU a.s. Zvolen

Opis projektu:  Projekt vychádza zo stratégie DRU a.s Zvolen a orientuje sa na obstaranie piatich nových inovatívnych technológií , ktoré pre spoločnosť významné z hľadiska efektívnosti výroby, objemu a kvality súčasných výrobkov.. V rámci realizácie projektu budú zároveň vytvorené nové pracovné miesta.  

Názov a sídlo prijímateľa: DRU a.s. Zvolen, Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen

Dátum začatia realizácie projektu: 25.11.2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.7.2015

Výška poskytnutého príspevku: 0 €

Stav pred realizáciou projektu:

Chladiace zariadenie na chladenie oblátkových plátov

Horizontálny baliaci a na rezy

Vertikálny baliaci a na balenie tyčiniek

Linka na výrobu čokoládových výrobkov

Linka na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek


 

Stav po realizácii projektu:

Chladiace zariadenie na chladenie oblátkových plátov

Inovatívnosť: Automatické usmerňovanie výrobkov pri vstupe a pri výstupe z chladiaceho zariadenia, energetická úspora z titulu eliminácie úniku chladu z chladeného priestoru, úspora priestoru oproti súčasnému stavu v súvislosti so zmenou horizontálneho spôsobu chladenia na vertikálny.

 

Horizontálny baliaci a na rezy

Inovatívnosť: Technicky a technologicky vyspelé plnoaické zariadenie, zvýšenie stupňa aizácie prevádzky zariadenia, zvýšenie stupňa operatívnosti pri zmene výrobného programu, úspora času pri prestavovaní baliaceho au, výrazné zvýšenie variability balenia, minimálny priamy kontakt s nezabaleným výrobkom.


Vertikálny baliaci a na balenie tyčiniek

Inovatívnosť: Zvýšenie stupňa aizácie balenia výrobkutyčiniek, zvýšenie súčasných kapacitných možností, skvalitnenie balenia finálnych výrobkovtyčiniek technicky vyspelejším vážiacim a baliacim systémom, eliminácia prestojov, nákladov na opravu a údržbu, zvýšenie stupňa variability balenia a operatívnosti reakcie na požiadavky trhu.

 

Linka na výrobu čokoládových výrobkov

Inovatívnosť: Zvýšenie efektivity výrobného procesu úsporou manuálnej náročnosti pracovných úkonov,plynulé a šetrné nastavovanie rozbehu a dobehu hnacích agregátov, výrazná eliminácia priameho fyzického kontaktu s nezabaleným produktom, vyšší kvalitatívny stupeň manipulácie.

 

 

Linka na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek

Inovatívnosť: Zvýšenie ekonomickej efektívnosti výrobného procesu znížením spotreby elektrickej energie, zvýšenie súčasných kapacitných možností, vyšší stupeň aizácie oproti súčasnému stavu, zvýšenie kvality výrobno-technologického procesu pečenia.

 

Plagát

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

Slovenčina