Nákup inovatívnych technologických zariadení v DRU a.s. Zvolen

Miesto realizácie projektu: Zvolen, Strážska cesta 8700/6

Názov projektu: Nákup inovatívnych technologických zariadeníDRU a.s. Zvolen

Opis projektuProjekt vychádza zo strategického zámeru DRU a.s. Zvolen a je zameraný na obstaranie siedmych nových inovatívnych technologických zariadení, ktoré pre spoločnosť kľúčovéhľadiska efektívnosti výroby, objemukvality súčasných výrobkov. V rámci realizácie projektu budú zároveň vytvorené technologické podmienky pre vývojvýrobu nových resp. inovovaných produktových druhov.

Názov a sídlo prijímateľa: DRU a.s. Zvolen, Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen

Dátum začatia realizácie projektu: 13.2.2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 30.09.2014

Výška poskytnutého príspevku: 266 833.80 €

Stav pred realizáciou projektu:

Miešačka k príprave cesta na tyčinky

Zoraďovacie a dávkovacie zariadenia na vkladanie trubičiek do čokoládovacieho zariadenia

Horizontálny baliaci a

Chladiace zariadeniepečiacemu au EWB

Miešačka k príprave náplnepečiacemu au EWB

Valcovacia stolicapríprave náplne do oblátkových trubičiek a rezov

Technologické zariadeniepraženiu lieskovýcharašidových jadier

 

Stav po realizácii projektu:

Miešačka k príprave cesta na tyčinky

Inovatívnosť: Modernejšie, technicky vyspelejšie a energeticky úspornejšie techologické zariadenie.

Zoraďovacie a dávkovacie zariadenia na vkladanie trubičiek do čokoládovacieho zariadenia

Inovatívnosť: Ide o moderné aické dávkovacie zariadenie novej generácie zabezpečujúce nahradenie ľudskej práce.

Horizontálny baliaci a

Inovatívnosť: Technicky a technologicky vyspelé zariadenie. Zvášenie stupňa aizácie prevádzky zariadenia a operatívnosti pri zmene výrobného programu. Výrazné zvýšenie variability balenia.

 

Chladiace zariadeniepečiacemu au EWB

Inovatívnosť: Automatické usmerňovanie produktov pri vstupe a pri výstupe z chladiaceho zariadenia, úspora rozlohy oproti súčasnému stavu

 

Miešačka k príprave náplnepečiacemu au EWB

Inovatívnosť: Zvýšenie stupňa aizácie obsluhy zariadenia, kvalitnejšie spracovanie náplne, skrátenie prevádzkového času spracovania, vyprázdňovania a sanity zariadenia

Valcovacia stolicapríprave náplne do oblátkových trubičiek a rezov

Inovatívnosť: Zvýšenie kvality prvotného spracovania surovín

Technologické zariadenie k praženiu lieskových a arašidových jadier

Inovatívnosť: Zvýšenie kvality finálneho produktu - rovnomernosť praženia, zjednodušenie obsluhy, skrátenie doby praženia vstupnej suroviny

 

 

Plagát

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

Slovenčina